స్నేహాంజలి.


  • ఈ బుడుత కథ, ఒరవడి ... నాది, నా సృష్టి, నా స్వంతము.
  • ఈ బుడుత కథ, మూడు వాక్యములు కలిగి, తెమిలి పోతోంది. కానీ, ఆలోచనలో ముంచి తీరుతోంది. ఇక, చదవండి ... చదివించండి ...
మీ
బివిడిప్రసాదరావు